Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 


Σκοπός

Κατανόηση του ρόλου της Επικοινωνίας ως στρατηγικής για την ανάπτυξη, διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων με σημαντικές κοινωνικές ομάδες της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: α) ανάλυση των εννοιών της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, της εταιρικής ταυτότητας, εικόνας και φήμης, εταιρικής κουλτούρας και ηθικής, β) επικοινωνιακές εκστρατείες, γ) πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων.