Διαφήμιση
 


Σκοπός

Η ανάλυση του αντικειμένου και των βασικών εννοιών της διαφήμισης καθώς και η παρουσίαση του ρόλου της στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: η ανάλυση της λειτουργίας και των στόχων της διαφήμισης, του ρόλου της διαφήμισης στο μείγμα μάρκετινγκ, της ιστορίας και της εξέλιξης της διαφήμισης, των κοινωνικών, ηθικών και νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαφήμιση, η διαδικασία της διαφήμισης, η δημιουργική στρατηγική, η στρατηγική των διαφημιστικών μέσων, οι μέθοδοι προϋπολογισμού της διαφημιστικής δαπάνης, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής στρατηγικής,η οργάνωση της διαφημιστικής εταιρείας, η σχέση πελάτη – διαφημιστικής εταιρίας και η εταιρική διαφήμιση. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται και ανάλυση μελετών περίπτωσης (case – studies).