Διαπραγματεύσεις
 


Σκοπός

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, η αναγνώριση και η επιλογή κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται θέματα όπως: απόκλιση συμφερόντων και κοινωνική σύγκρουση, η φύση της διαπραγμάτευσης, ζητήματα, επιλογές και αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, παιχνίδια μεικτών κινήτρων, στρατηγικές διαπραγμάτευσης, το μοντέλο διπλού ενδιαφέροντος (dual-concern model), επιλογή στρατηγικής, προετοιμασία και σχεδιασμός της διαπραγμάτευσης, τακτικές επιμεριστικής διαπραγμάτευσης, γνωστικές διαδικασίες και γνωστικά σφάλματα στη διαπραγμάτευση, ο ρόλος της επικοινωνίας στη διαπραγμάτευση, οι σχέσεις ανάμεσα στα διαπραγματευόμενα μέρη, διαπραγμάτευση μέσω αντιπροσώπων, πολυμερής διαπραγμάτευση και συμμαχίες, διομαδική διαπραγμάτευση, μεσολάβηση, το μοντέλο-πιθανότητας ενδιαφέροντος, επιλογή στρατηγικής μεσολάβησης, διαιτησία, διεθνής και διαπολιτισμική διαπραγμάτευση, η ηθική της διαπραγμάτευσης. Στα πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται μελέτες περίπτωσης (case studies) και πραγματοποιούνται ασκήσεις διαπραγμάτευσης και υπόδυση ρόλων.