Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
 


Σκοπός

Η ανάλυση του αντικειμένου και των βασικών εννοιών του βιομηχανικού (Β2Β) μάρκετινγκ, καθώς και η παρουσίαση της λειτουργίας του μάρκετινγκ όταν ο πελάτης είναι άλλη επιχείρηση ή οργανισμός.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: ο ορισμός των βιομηχανικών αγορών και πελατών, οι βασικές διαφοροποιήσεις βιομηχανικών και καταναλωτικών αγορών, ο ορισμός η έννοια και η σημασία του κέντρου αγοραστικών αποφάσεων του βιομηχανικού πελάτη, η ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς οργανισμών, ο στρατηγικός σχεδιασμός βιομηχανικού μάρκετινγκ, η έρευνα βιομηχανικών αγορών, η τμηματοποίηση βιομηχανικών αγορών και η τοποθέτηση προϊόντος, στρατηγικές μάρκετινγκ των βιομηχανικών προμηθευτών που αφορούν την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών προϊόντων καθώς και την τιμολόγηση και προβολή βιομηχανικών προϊόντων.