Αρχές & Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
 


Σκοπός

H παρουσίαση της προώθησης πωλήσεων ως ένα από τα στοιχεία του μείγματος προβολής και προώθησης, καθώς και των αρχών και μεθόδων της.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: ο oρισμός και αιτιολόγηση των προωθητικών ενεργειών, η σημασία της προώθησης στην σύγχρονη αγορά, οι στόχοι προώθησης των πωλήσεων, τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα της προώθησης πωλήσεων, τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια αποτελέσματα των προωθητικών ενεργειών, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών, οι μέθοδοι και οι εφαρμογές προώθησης, οι ειδικές συσκευασίες, η τιμολόγηση δέσμης, η τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων, τα κουπόνια, τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών, τα δείγματα, οι εποχιακές εκπτώσεις, η προώθηση σε τελικούς καταναλωτές, η προώθηση σε δίκτυα διανομής, η βιομηχανική προώθηση (trade promotion) και ειδικά θέματα προώθησης πωλήσεων.