Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 


Σκοπός

Η εξέταση του τρόπου με τον οποίων οι σημαντικοί χώροι εταιρικής επικοινωνίας σε συνδυασμό με τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Περιγραφή

Επισκόπηση των λειτουργιών εταιρικής επικοινωνίας: διαφήμιση, η επικοινωνία μάρκετινγκ, οι δημόσιες σχέσεις και οι νέες τεχνολογίες. Επικέντρωση στις επικοινωνιακές στρατηγικές και τακτικές που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του ολοκληρωμένου εταιρικού προγράμματος επικοινωνίας. Επισκόπηση ερευνητικών προσεγγίσεων όπως συνεντεύξεις, αξιολογήσεις, κυκλοφορίες, συνδρομές, δημοσκοπήσεις κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στην εταιρική επικοινωνία. Υπευθυνότητες και καθήκοντα των επαγγελματιών εταιρικής επικοινωνίας. Μελέτη των οργανωσιακών λειτουργιών, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων, των νομικών θεσμών και των ηθικών διλημμάτων, διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Ενημερωτικές και πειστικές εκστρατείες, ειδικές εκδηλώσεις, αγορά μέσων, πνευματικά δικαιώματα, συγγραφή δελτίων τύπου και διεξαγωγή συνεντεύξεων τύπου.