Δημιουργικό Διαφήμισης
 


Σκοπός

Α) Η παρουσίαση των εννοιών της δημιοιυργικότητας και της καινοτομίας με ιδιαίτερη εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης και της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας γενικότερα. Επίσης, η εξάσκηση των σπουδαστών στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσω τεχνικών ανάπτυξης και παρουσίασης ιδεών.

Β) Η προσομοίωση του πραγματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης διαφημιστικών μηνυμάτων και η βοήθεια στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων φοιτητών μέσω της πρακτικής άσκησής τους σε ομάδες, οι οποίες σε συνεργασία με στελέχη του κλάδου της εμπορικής επικοινωνίας (π.χ. διευθυντές δημιουργικού) θα υλοποιήσουν ένα έργο σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρουσίασης της αρχικής ιδέας (creative idea) ενός διαφημιστικού μηνύματος (creative strategy), βασισμένου στην υπάρχουσα επικοινωνιακή στρατηγική.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του σκοπού του μαθήματος πραγματοποιούνται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έτσι ώστε:

  • Να γίνουν κατανοητές στους συμμετέχοντες φοιτητές στην πράξη οι βασικές έννοιες που συνδέονται με την εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση, με εστίαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαφημιστικών μηνυμάτων.
  • Να καλλιεργήσουν οι φοιτητές στοιχειώδεις δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές στον κλάδο της εμπορικής επικοινωνίας. 
  • Να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου της εμπορικής επικοινωνίας, με απώτερο σκοπό να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα από τα συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα.